سیده ریحانه حسینی
من خیریه دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 04 مهر 1398
خیریه آبشارعاطفه ها شعبه بروجن درسال 92 باهدف شناسایی اقشار کم درآمد شهرستان وحمایت مادی ومعنوی ورفع محرومیت زدایی شروع به فعالیت نموده است. درطی این مدت تعداد1540خانواده شناسایی وخدماتی شامل بسته های معیشتی،درمان،جهیزیه،لوازم التحریر،مسکن،سیسمونی وکارگاههای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی وحمایت ایتام وکودکان بدسرپرست ارایه داده است .خدمات ارایه شده ازطریق جلب کمکهای مرمی صورت گرفته است .