سالار كاوياني
من گروه جهادی دنیای احسان هستم
2 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 05 مرداد 1398
برگزاري چند دوره اردو جهادي عيد و تابستان در بخش هاي پزشكي عمراني فرهنگي و اموزشي و حضور در اردو هاي جهادي برگزاري برنامه هاي فرهنگي و اموزشي در سطح شهر تهران مسول گروه جهادي ........