حبیب اسکندری
من خیریه دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 13 شهریور 1398
نام حبب اسکندری بشماره شناسنامه 9صادره از ارسنجان با کدملی 6489773635مدیرعامل موسسه خیریه امیرالمومنین علی علیه السلام که در سال 83بشماره 10ثبت رسیده هدف از راه اندازی موسسه :کمک به ایتام و نیازمندان و تنظیم کلیه امور زندگانی و تامین رفاه آنان در امور خوراک،تهیه مسکن،خریدکتاب و لوازم التحریر،شهریه و...،فراهم نمودن امکانات بهداشتی و درمانی و اشتغال زدایی،کمک به ازدواج وتهیه جهزیه