اسناد شفافیت مالی
ردیفنام واریز کنندهمبلغ واریزیتاریخ پروژه
11000019:21 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
280000019:18 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3کیامرث کاوه2000018:41 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
4400000018:31 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
5طاهره خانی110000018:13 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
6سالاركاوياني200000018:03 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
7100018:01 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
876000017:32 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
9سهیلا نقدی8000017:24 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
10عبدالرسول منظری200000017:08 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1128000016:58 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
12600000016:56 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
13طاهره خانی1200000016:28 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
14شیرعلی رضایی336000016:17 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
15علی کاهی20000016:16 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
16محمد مهدی محمدی12000015:56 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
17287500015:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
18گروه جهادی شهید حججی700000015:18 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
19500015:15 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
20سرباز ولایت192000015:09 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
21نینا نیک نژاد2000015:08 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
22600000014:59 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
23گروه مالی پارسیان50000000014:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
24مهدی کریمی35500014:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25ناشناس10000014:48 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
26جواد جواد بهرام زادهبهرام زاده2000014:45 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
27رهبر5000014:33 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
28مظفر حیدری1200000014:26 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
29زهرا عبداله بخشی280000014:22 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
301330000014:22 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
31800000014:09 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
32Amir ali5000013:51 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3377777400000013:03 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
348776100000013:01 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
35زهرا طاهری700000012:50 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
36 نسیم محمدی32000012:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3720000012:33 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3859000012:27 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
39سالار كاوياني200000012:27 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
4020000012:25 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
41500012:20 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
42سعیدعلی بخشی3304000011:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
43شرکت نفت پارس100000000011:50 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
44محمدرضا آقاجانی250000011:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
45اسماعیل حاجی خلف2000011:29 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
46500011:27 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
47250000011:25 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
48حمیده حبیبی880700011:24 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
49200000011:23 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
50ناشناس109500011:18 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
51شیدا طیره20000011:13 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
52الهه حسن پور72000010:35 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
53انجمن خيريه ائمة الهدى-چهارده معصوم264000009:32 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
54سمیه حاجی حسین عطار8000009:20 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
55شهید گمنام24000009:17 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
565000009:16 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
57ناشناس2964000008:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
5870000008:41 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
5910000008:39 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
6010000008:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
617000008:36 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
62مشکینی60000005:49 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
63خودمونی12000000:19 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
64محیا حکاکان23000023:26 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
65علی طحانی5000023:00 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
66امید دهقانی8000022:50 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
67Kiyan safaie1000022:41 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
68.50000022:37 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
69زهرا شادمانی3000022:36 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
7090000022:32 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
71پ ر5000022:32 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
721000022:32 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
73اشکان کزازی6000022:29 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
74محسن مهری60000022:23 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
75677800022:04 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
76jso700022:03 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
778hct8o1500022:02 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
789ijh3000022:00 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
799994000021:59 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
80y GC cd5000021:56 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
81283000021:55 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
828897000021:53 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
83777775000021:52 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
84ناصر ترابی10500021:50 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
85ناصر ترابی10600021:48 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
86داود تارویردی زاده12000021:08 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
871000021:08 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
88هلیمحمدلو5000018:20 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
89مهدی کریمی150000016:15 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
90احمد راستی2000015:49 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
91لیلی خدایاری160000015:40 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
92مهدی روح الامینی800000015:21 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
93علی شریفیان50000014:54 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
94اميدواران منتظَرعج4000012:28 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
95ابراهیم گزمه100000012:12 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
96علیرضا گزمه40000012:07 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
97120000011:42 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
982000000010:35 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
99گروه جهادي فدك هرمزگان500007:55 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
100سعید حاجی حسین عطار300000007:26 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
101سید مجتبی احمدی نژاد20000002:18 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
102الهه حسن پور160000002:10 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
103امین محمدی2000000:22 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
104ناصر ترابی5000000:08 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
105دکتر بالاخانی19000022:34 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
106میم.سین500022:31 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
107276000022:27 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
10880000021:45 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
109ناشناس2000021:33 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
110600000021:09 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
111Ahmad jafari36000020:13 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
112گروه خدمات مدیریت بصیر100000000019:31 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
113باقر خاتونی2000018:13 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
114مهدی کریمی135000018:07 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
115ناشناس5000017:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
116صفرعلی چاپی37000017:12 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
117صفرعلی چاپی300000016:49 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
118محمد اصلان زاده131000016:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
119260000016:13 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
120شرکت قائد بصیر50000000016:09 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
121حسین25000015:35 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
122محمدحسین داودی نیا100000015:27 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1235000014:31 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1245000014:29 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1251000014:27 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1265000000014:21 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
127مریم مختاری200000013:38 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
128مهدی شجاعی20000013:35 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
129الهه حسن پور112000013:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
130حسن فیروزی1600000013:08 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
131حسینعلی حیدری1600000012:59 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1323500012:44 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
133100000012:41 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
134محمدصادق عبادی راد800000012:39 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
135ناشناس400000012:23 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
13616000012:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
137ناشناس300000012:21 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
138و ز12000012:20 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
139ناشناس500012:18 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
140820000011:59 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
141240000011:58 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
142گروه تعاون الحیات800000011:48 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
143500000010:23 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1444000009:58 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
14512000009:54 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1468000009:53 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
14712000009:53 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
14812000009:51 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
14915000009:41 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
150بختیاری100000009:34 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1518000009:33 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
15224000009:08 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
153بتول نواده100000009:02 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1543000008:19 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1554000008:15 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
156علی ناصری1000005:53 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
157محسن انتصاری500000:51 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
158100022:11 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
159مجید مرآتی200000019:29 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
160200000018:28 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
16110000018:04 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
162500017:35 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
16388882300016:59 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1647771100016:58 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
165kkk1500016:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
166aaaa900016:51 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
16780000016:42 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1683000015:42 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
169گروه توسعه اقتصادی تدبیر75000000015:27 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
170شرکت سلامت برکت2000000015:23 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
171م.شیری100014:48 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
172الهه حسن پور24000014:47 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
173نرگس صدفی50000014:06 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
174نرگس صدفی50000014:05 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
175نرگس صدفی10000014:03 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
176نرگس صدفی10000014:02 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
177نرگس صدفی10000014:00 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
178نرگس صدفی10000013:59 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
179نرگس صدفی10000013:58 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
180نرگس صدفی10000013:58 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
181نرگس صدفی10000013:57 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
182نرگس صدفی10000013:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
183نرگس صدفی10000013:54 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
184نرگس صدفی10000013:51 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
185نرگس صدفی10000013:50 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
186نرگس صدفی60000013:49 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
187ناشناس200000013:48 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
188نرگس صدفی2000013:47 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
189نرگس صدفی2000013:45 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
190مهدی نهایت300000013:37 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
191موسوي40000012:39 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1922000000012:27 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
193توسعه اعتماد مبین100000000012:09 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
194360000011:54 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
195انجمن حمایت از نابینایان و کم بینایان شهرستان چایپاره40000011:49 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
196ناشناس5000011:42 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
197200000011:30 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
198مهدی رفیعی5000000011:20 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
199130000011:19 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
200هادی جهانگیری5000000011:04 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
201100000010:24 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
202الهه حسن پور64000009:43 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
20312000009:31 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
204نرگس صدفی2000009:20 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
205محیا حکاکان107000009:18 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
206محیا حکاکان30000009:05 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
207ناشناس1500009:02 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
208نرگس صدفی2000009:00 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
209نرگس صدفی2000008:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
210محمدحسین داودی نیا695000008:41 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
211حسین آزادی5000008:16 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
212نرگس صدفی2000007:29 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2135000007:11 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
214نرگس صدفی20000006:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
215نرگس صدفی2000006:52 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2161500002:02 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
217علیرضا گزمه15000000:54 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
218حسین مریدی500000:38 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
219100000:19 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
220ناصر ترابی1400023:33 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
221محسن اله ویردی500023:31 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
222مهراد نجفی280000023:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
223عماد خسروی120000022:25 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
224محمد فلاحی1000020:40 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
225محمدرضا طالبی نیا300020:39 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
226محمدرضا طالبی نیا100020:38 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
227ناشناس5000020:37 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
228محمدرضا طالبی نیا100020:36 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
229الهه قهرمانی100000020:29 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
230120000018:50 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
231ثریا یونسی200000018:12 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
232محمدحسین داودی نیا5000017:28 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
233120000017:11 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
234یدالله جهانبازی280000017:03 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
235فاطمه حیدری1484000015:29 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
236600000015:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
237فرزاد اداک500014:50 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2385000014:35 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
239تت80000014:29 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
240الهه حسن پور8000014:20 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
241مهدی نهایت300000013:56 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2425000000013:54 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2431000013:34 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
24416000013:28 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
245خیرین مهر افرینان آفتاب300000012:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
246ناشناس650000012:10 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
247سوده مهدیان چادگانی500000012:07 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
248500011:54 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2491000011:28 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25015000011:10 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25116000010:35 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25213000010:32 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25310000010:26 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25415000010:23 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25515000010:15 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
25620000010:10 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
257100009:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
258جعفری1000006:53 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
259حسین نصرتی3000001:03 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
260ناشناس300000000:47 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
261خیریه حضرت ام‌البنین100000023:22 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2624000023:16 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
263خسروآبادی3000022:37 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2644000022:31 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
265اسماعیل بیان اسبق20000021:37 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
266رضا11000019:50 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2671500000018:58 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
268ناشناس500018:41 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
269140000017:22 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
270محمدرضا محترم200017:16 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
27110000017:14 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
272880000015:55 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
273576000015:47 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
274امین1800015:41 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
275600000015:24 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
276علی ملکی1000014:52 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
277علیرضا کیا1800000013:15 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
278رحمانی5000012:22 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
279ابوطالب رنجبر300000012:20 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
280Negah1000011:13 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2815000011:00 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2825000010:59 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2835000010:59 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2845000010:58 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
28510000010:57 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
28610000010:57 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2875000010:55 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
2885000010:54 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
28920000010:53 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
290ناشناس10000010:51 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
29120000010:50 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
29220000010:48 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
29310000010:48 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
29420000010:45 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
29520000010:43 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
29620000010:42 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
297ناشناس10000010:40 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
298100000010:35 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
299خیام رضایی5000009:16 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
300حسن شعبانی5150002:31 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
301حسین شعبانی5100001:10 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
302علی شعبانی5000000:40 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
303سید مهدی متولیا1000023:55 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3045000023:46 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
305مرتضی500021:11 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
306شبنم وطنی1000020:04 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
307جهادگر10000019:30 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
308500016:35 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
309500016:28 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
310450000016:27 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
311280000015:37 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
312280000015:33 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
313500014:48 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
314احسان الهدادی10000014:00 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
315500013:40 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
31612000012:02 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
317200000011:26 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
318100000011:25 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
319300000011:24 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
320200001:12 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3211000000:57 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
322100022:25 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
32364000019:03 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3242000016:06 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3255000015:31 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
326زهرا رنجبر10000014:41 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
327مینا سعیدی فر2000016:28 - 1398/06/22مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
32828000015:59 - 1398/06/22مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
329500014:21 - 1398/06/22مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
330علی راهی480000023:22 - 1398/06/21مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
3311000015:33 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
332محمد امیرفرد950000012:17 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
333رضا گلی200011:36 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
334ناشناس500010:28 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
335جلیل سیاحی120000011:50 - 1398/06/19مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
336ناشناس100020:38 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
337ناشناس100020:31 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
338ناشناس100020:23 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
339ناشناس100020:17 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
340ناشناس100020:11 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
341ناشناس100020:00 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
342معصومه سلطان احمدی2000001:06 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
343علی1000018:41 - 1398/06/16مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
344500021:50 - 1398/06/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
345ناشناس1000013:41 - 1398/06/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
346حسین پارسا5000013:31 - 1398/06/14کمک به هموطنان سیل زده
347ناشناس500010:08 - 1398/06/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
348سپهرآشوری100020:29 - 1398/06/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
349سعید حسینلو500001:18 - 1398/06/13کمک به هموطنان سیل زده
350امیری5000021:56 - 1398/06/12مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
351ندا احمدی2500016:24 - 1398/06/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
352امیدی1000016:10 - 1398/06/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
353مجید محمدپور10014:50 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
354مجید محمدپور10014:46 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
355مجید محمدپور10014:41 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
356مجید محمدپور10014:24 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
35720014:09 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
358احمد کاوه1000012:14 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
359ناشناس500014:16 - 1398/06/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
360ناشناس100009:53 - 1398/06/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
361امیرحسین قنبری100005:43 - 1398/06/02کمک به هموطنان سیل زده
362داریوش500021:38 - 1398/05/29کمک به هموطنان سیل زده
363500016:30 - 1398/05/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
3641000023:13 - 1398/05/26کمک به هموطنان سیل زده
36550000015:36 - 1398/05/03ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
366500011:50 - 1398/04/27کمک به هموطنان سیل زده
367100011:14 - 1398/04/23ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
368سید اسعد شوکتی زاده500009:21 - 1398/04/23کمک به هموطنان سیل زده
369سید امیرحسین مدنی500017:59 - 1398/04/20کمک به هموطنان سیل زده
370ناشناس300014:58 - 1398/04/20کمک به هموطنان سیل زده
371محمد نخعی5000016:44 - 1398/04/16کمک به هموطنان سیل زده
372علی شاملو2000009:07 - 1398/04/16کمک به هموطنان سیل زده
373نوراله قراچه زاده2000000:25 - 1398/04/11کمک به هموطنان سیل زده
37410017:02 - 1398/04/09ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
37510016:57 - 1398/04/09ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
37610016:49 - 1398/04/09کمک به هموطنان سیل زده
377ناشناس500020:23 - 1398/03/26کمک به هموطنان سیل زده
378ناشناس500020:20 - 1398/03/26کمک به هموطنان سیل زده
379مهدی غریبی200018:34 - 1398/03/08کمک به هموطنان سیل زده
380م.ه.د.ی..باقر..........100003:48 - 1398/03/04کمک به هموطنان سیل زده
381مهیار حاجی نژاد1300009:14 - 1398/02/31کمک به هموطنان سیل زده
382یوسف صمدیان65000023:20 - 1398/02/25ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
383یوسف صمدیان7000014:21 - 1398/02/17کمک به هموطنان سیل زده
384مهدی غریبی100020:17 - 1398/02/16کمک به هموطنان سیل زده
385مهدی غریبی100018:24 - 1398/02/16کمک به هموطنان سیل زده
386200021:54 - 1398/02/14کمک به هموطنان سیل زده
387ناشناس1000010:21 - 1398/02/12کمک به هموطنان سیل زده
388ناشناس5000013:02 - 1398/02/09کمک به هموطنان سیل زده
38910010:26 - 1398/02/05کمک به هموطنان سیل زده
390200014:31 - 1398/02/04کمک به هموطنان سیل زده
391500014:37 - 1398/02/02کمک به هموطنان سیل زده
392500014:36 - 1398/02/02کمک به هموطنان سیل زده
393عبدالحسین باغکی50000021:15 - 1398/01/31کمک به هموطنان سیل زده
3942000019:39 - 1398/01/29کمک به هموطنان سیل زده
3955000018:48 - 1398/01/27کمک به هموطنان سیل زده
396ناشناس286100018:06 - 1398/01/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
3972000018:25 - 1398/01/25کمک به هموطنان سیل زده
3982000020:41 - 1398/01/22کمک به هموطنان سیل زده
39930000013:19 - 1398/01/15کمک به هموطنان سیل زده
400ححین25000000018:06 - 1398/01/14کمک به هموطنان سیل زده
4011000017:40 - 1398/01/08ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
4021000001:17 - 1398/01/08ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4031000001:15 - 1398/01/08ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
4041000001:12 - 1398/01/08ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
405وحیده علیمرادی100001:34 - 1398/01/07ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
406100009:10 - 1398/01/03ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4071000012:21 - 1398/01/02ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4082000001:18 - 1398/01/01ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
409محمدرضا طالبی نیا100018:34 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
4102000017:20 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
411500017:19 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
4121000016:16 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
413700012:36 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
414100011:14 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
415100011:13 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
416100011:11 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
417100011:10 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
418100004:23 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
419مهدی سقاتپه200001:00 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
420200000:44 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
421200000:43 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
422200000:42 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
423200000:38 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
424100000:08 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
4251000000:00 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
426نسیم رزجی100023:56 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
427محمدرضا بنایی2000023:55 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
428saman shirpey500023:53 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
429نسیم رزجی100023:51 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
430امیرحسین مرشدی15000020:25 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
431امیرمحمد خشنو1000017:00 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4321000016:49 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
433100015:14 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
434ابراهیم گلوی500013:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
435ابراهیم گلوی500013:57 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4364000011:51 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
437Hossein Siavashfar100011:08 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
438علی رضا صبور1000009:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
439500009:57 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
440حسین عظیمی راد1000009:32 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
441500008:27 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
442مهلا اکبری500002:33 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
443200002:01 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
444200001:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
445200001:55 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
446حنانه قره داغی2000001:26 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
447حنانه قره داغی2000001:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
448200001:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
449500001:11 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
450mhmotedayen محمد حسین100001:10 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
4515000000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
452لیدا محمودیان1000000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4531000000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
454100000:37 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
455500000:36 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
456100000:36 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
457امیرمحمد محمدی200000:35 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
458محسن خدابخشی100000:35 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
459امیرمحمد محمدی200000:33 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
460پیمان پورامینی10000000:30 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4611000000:27 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
462200000:25 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
463500000:24 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4642000000:24 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
465200000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
466محمد خزائی500000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
467500000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
468500000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
469500000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
470100000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4711000000:20 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
472500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
473شاهپور آریا500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
474محمد امین مالک اژدری500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
475500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4762000000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4772000000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
478امید نوری200000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
479500000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
480کیوان مرادی100000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
481100000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
482ناشناس500000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
4831000000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
484100000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
485کیوان مرادی100000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
486100000:16 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
487زهرا برزگر200000:14 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
488alireza barzegar100000:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
4895000000:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
490میثم احمدی500000:10 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4912000000:09 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
492alireza barzegar100000:07 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
493500000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4945000000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
495narges ghamsari1000000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
4961000000:03 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
4972000000:02 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
498علی رمضانی فرهاد2500000:00 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
499علی رمضانی فرهاد2500023:59 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5001000023:59 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
501علی رمضانی فرهاد2500023:56 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
502200023:56 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
503200023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
504محمد داسدار1000023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
505امیرحسین رجبی500023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
506علی رمضانی فرهاد2500023:52 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
507500023:52 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
508گلنوش رضایی پژوهش500023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
509500023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
510مهلا اکبری500023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
511گلنوش رضایی پژوهش500023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
5122000023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
513500023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
514200023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5151000023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
516somayeh niknia100023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
517محمد داسدار1000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
5181000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5192000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
520100023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
5211000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5222000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
523مائده ساعدی1000023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
524100023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
525500023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
526200000023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
527500023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5282000023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5291000023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5305000023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
531100023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
532گلنوش رضایی پژوهش500023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5332000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
534فرزاد پاشائی1000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
535حامد1000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5361000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
537500023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
538500023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
539جواد حسن زاده1000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
5401000023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
5411000023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
542somayeh niknia500023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
543فرشید خرم فر10000011:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
5442000000:57 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
545100000000:57 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
5465000023:52 - 1397/12/26ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
547200023:05 - 1397/12/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
548ناشناس500000020:44 - 1397/12/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان