اسناد شفافیت مالی
ردیفنام واریز کنندهمبلغ واریزیتاریخ پروژه
1ناشناس5,00021:50 - 1398/11/01پویش موج احسان؛ کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
2محسن مهری1,000,00015:22 - 1398/10/30احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
325,00018:56 - 1398/10/29پویش موج احسان؛ کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
4فیروزه رنجبر دماوندی100,00012:24 - 1398/10/29احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
5علی قانعی3,000,00011:04 - 1398/10/29احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
6مهدی صادقی علوی18,000,00015:20 - 1398/10/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
7علی قانعی3,000,00013:48 - 1398/10/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
8علی قانعی3,000,00013:44 - 1398/10/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
9علی قانعی3,000,00013:35 - 1398/10/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
10علی قانعی3,000,00013:29 - 1398/10/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
11خیریه رهروان علی ابن موسی الرضا50,00012:53 - 1398/10/28پویش موج احسان؛ کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
12خیریه رهروان علی ابن موسی الرضا50,00012:51 - 1398/10/28پویش موج احسان؛ کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
13طاهره بیرامی2,000,00012:43 - 1398/10/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
14ابراهیم جهانشاهی3,000,00010:25 - 1398/10/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
15رمضانعلی حسن زاده استاد200,00012:28 - 1398/10/26پویش موج احسان؛ کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
16علی قانعی3,000,00011:00 - 1398/10/26احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
17محسن مهری3,000,00023:23 - 1398/10/25احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
18مهدی سیاروک3,000,00012:38 - 1398/10/25احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
19علی قانعی3,000,00011:58 - 1398/10/25احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
20ابوالفضل خدابنده لو3,000,00011:03 - 1398/10/25احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
21علی قانعی3,000,00011:02 - 1398/10/25احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
22علی قانعی3,000,00010:14 - 1398/10/25احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
23مهدی شجاعی6,000,00020:29 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
24مهدی سیاروک3,000,00017:00 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
25مهدی سیاروک3,000,00016:17 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
26محسن مهری3,000,00016:00 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
27علی قانعی3,000,00014:39 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
28طاهره بیرامی3,000,00014:26 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
29احمد شهریاری3,000,00011:40 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
30سجاد جمشیدی3,000,00008:43 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
31سجاد جمشیدی3,000,00008:39 - 1398/10/24احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
32مریم محبی حسن ابادی3,000,00019:54 - 1398/10/23احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
33علی قانعی3,000,00012:23 - 1398/10/23احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
34علی قانعی3,000,00009:42 - 1398/10/23احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
35علی قانعی3,000,00008:49 - 1398/10/23احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
36فاطمه کمرخانی6,000,00017:07 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
37ناشناس10015:17 - 1398/10/22پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات
38سجاد رضائی15,000,00014:28 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
39بهزاد رضایی15,000,00013:29 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
40ناشناس3,000,00012:34 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
41علی قانعی3,000,00011:33 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
42علی قانعی3,000,00011:03 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
43علی قانعی3,000,00010:55 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
44طاهرهبیرامی3,000,00010:51 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
45علی قانعی3,000,00010:38 - 1398/10/22احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
46علی قانعی3,000,00011:17 - 1398/10/21احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
47علی قانعی3,000,00010:36 - 1398/10/19احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
48علی قانعی3,000,00010:27 - 1398/10/19احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
49مهدی سیاروک3,000,00009:07 - 1398/10/19احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
50فرشید اسکندری200,00023:50 - 1398/10/18احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
51میثم احمدی هینمانی3,000,00016:18 - 1398/10/18احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
52علی قانعی3,000,00013:01 - 1398/10/18احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
53رضاشعبانی3,000,00010:51 - 1398/10/18احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
54معبری به آسمان1,000,00014:03 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
55معبری به آسمان2,000,00014:01 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
56معبری به آسمان500,00014:00 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
57معبری به آسمان1,000,00013:59 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
58معبری به آسمان500,00013:59 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
59معبری به آسمان1,000,00013:58 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
60معبری به آسمان1,000,00013:57 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
61معبری به آسمان3,000,00013:56 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
62معبری به آسمان500,00013:55 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
63معبری به آسمان500,00013:55 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
64معبری به آسمان1,000,00013:53 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
65معبری به آسمان500,00013:52 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
66معبری به آسمان500,00013:36 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
67معبری به آسمان200,00013:33 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
68معبری به آسمان150,00013:32 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
69معبری به آسمان150,00013:32 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
70معبری به آسمان300,00013:31 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
71معبری به آسمان200,00013:30 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
72معبری به آسمان150,00013:28 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
73معبری به آسمان500,00013:28 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
74معبری به آسمان500,00013:27 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
75معبری به آسمان100,00013:15 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
76معبری به آسمان150,00013:14 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
77معبری به آسمان100,00013:11 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
78معبری یه آسمان500,00013:05 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
79ناشناس1,000,00012:47 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
80ناشناس1,000,00012:37 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
81علی قانعی3,000,00012:23 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
82علی قانعی3,000,00012:12 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
83علی قانعی3,000,00011:06 - 1398/10/17احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
84وحید عظیمی وند - همدان30,000,00016:57 - 1398/10/14احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
85هادی جهانگیری1,000,00011:42 - 1398/10/14احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
86هادی جهانگیری44,000,00011:35 - 1398/10/14احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
87ميرزاحسن صادقي100,00019:55 - 1398/10/13احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
88Miss200,00000:58 - 1398/10/13احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
89مینو نظیفی5,00022:08 - 1398/10/12احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
90رضا مهدیان راد20,00020:04 - 1398/10/12احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
91m500,00019:34 - 1398/10/12احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
92ناشناس100,00016:50 - 1398/10/12احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
93محمد جواد500,00013:51 - 1398/10/12احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
94حسین موحد500,00022:36 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
95جواد ایرانمنش10,00020:25 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
96ابراهیم جمیلی15,000,00015:10 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
97 رحمان هادی نژاد6,000,00015:03 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
98صمد خلیفه - گروه جهادی امام موسی کاظم تبریز12,000,00013:38 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
99سید مصطفی موسوی11,000,00012:24 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
100سید مصطفی موسوی13,000,00012:21 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
101حسن جعفری3,000,00010:15 - 1398/10/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
102مصطفی200,00023:12 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
103فرزانه تقوی مهر100,00023:04 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
104الناز گودرزی360,00022:24 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
105حسین نجفی10,00022:14 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
106سید م م لنگری50,00019:16 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
107مهدی قربانی کرم24,000,00016:32 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
108الهه جراره3,000,00015:00 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
109صمد خلیفه6,00014:14 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
110گروه جهادی ارکان الهدی30,000,00013:43 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
111مرتضی کریمی5,000,00013:24 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
112 رحمان هادی نژاد24,000,00013:17 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
113سعیده فرخی سیس3,000,00010:44 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
114یاسر ابراهیمی (هیئت ثارالله )3,000,00009:45 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
115مرتضی کریمی1,000,00009:41 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
116مرتضی کریمی6,000,00009:34 - 1398/10/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
117محمد ملکان3,000,00008:51 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
118شایگان200,00008:24 - 1398/10/10احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
119حامد ابراهیمی50,00022:06 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
120آمنه افتخارالدین3,000,00020:29 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
121ا احمدی500,00020:28 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
122گروه جهادی فتیان6,000,00015:55 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
123مهدی مرادی21,000,00015:24 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
124ناشناس3,000,00015:17 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
125کاظم علی آبادی12,000,00014:56 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
126علی خاتونی24,000,00014:40 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
127آیلر کوچک3,000,00014:07 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
128علی قانعی3,000,00013:42 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
129گروه جهادی فتیان3,000,00013:39 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
130سید محمد مهدی مهدوی3,000,00013:35 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
131چهارباغ یادگیری1,000,00011:35 - 1398/10/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
132چهارباغ یادگیری3,000,00011:31 - 1398/10/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
133چهارباغ یادگیری3,000,00011:28 - 1398/10/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
134چهاربا یادگیری3,000,00011:24 - 1398/10/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
135رحمت اله آرخی3,000,00008:44 - 1398/10/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
136مجید ناصرنیای هرمزی1,00023:36 - 1398/10/08احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
137مجید ناصرنیای هرمزی100,00023:30 - 1398/10/08احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
138کاظم ساغری30,000,00016:10 - 1398/10/08احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
139سمیه محمودی3,000,00013:19 - 1398/10/08احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
140علی قانعی3,000,00011:28 - 1398/10/08احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
141ناشناس100,00009:55 - 1398/10/08احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
142فاطمه یاوری3,000,00013:27 - 1398/10/07احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
1433,000,00012:28 - 1398/10/07احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
144غلامحسین صادقی3,000,00011:48 - 1398/10/07احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
145سید حسن پورحسینی3,000,00011:12 - 1398/10/07احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
146ناشناس20,00010:26 - 1398/10/07احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
147داریانی100,00019:05 - 1398/10/06احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
148احمدرضا حسينى227,00006:07 - 1398/10/06احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
149حسین عماد ممتاز200,00020:18 - 1398/10/05احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
150ناشناس100,00019:48 - 1398/10/05احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
151قرارگاه جهادی امام رضا ع امام مهربانی ها12,000,00018:41 - 1398/10/05احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
152ناشناس500,00013:31 - 1398/10/05احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
153غلامحسین صادقی3,000,00013:03 - 1398/10/05احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
154محمد حاتمی زاده9,000,00009:58 - 1398/10/05احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
155ناشناس200,00022:37 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
156سید حسن پورحسینی3,000,00022:30 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
157Bandeh Khoda12,50019:59 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
158Bandeh Khoda25,00019:51 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
159سعید خاتمی50,00019:45 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
160ناشناس100,00019:45 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
161ناشناس100,00019:41 - 1398/10/04پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات
162فرشید سلیمانیان50,00019:39 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
163سید حسن پورحسینی3,000,00013:44 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
164سید حسن پورحسینی3,000,00013:36 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
165سید حسن پورحسینی3,000,00013:31 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
166غلامحسین صادقی3,000,00013:16 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
167علی قانعی3,000,00012:22 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
168سید حسن پورحسینی3,000,00010:06 - 1398/10/04احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
169احمدرضا یوسفی100,00020:31 - 1398/10/03احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
170ناشناس5,00020:26 - 1398/10/03احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
171طهمورث یاوری21,000,00012:34 - 1398/10/03احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
172علی اسحاقی21,000,00012:24 - 1398/10/03احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
173محمودبراهویی20,000,00011:58 - 1398/09/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
174Seyyed50,00019:31 - 1398/09/28احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
175هوشنگ ریسی2,000,00018:32 - 1398/09/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
176یوسف بهارمست10,00018:20 - 1398/09/26احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
177محمدجواد مقبلی50,00015:01 - 1398/09/26کلاس های آموزشی فیض احسان
178مهدی صبور6,000,00007:54 - 1398/09/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
179ناشناس10011:19 - 1398/09/23کلاس های آموزشی فیض احسان
180هوشنگ ریسی5,000,00011:54 - 1398/09/19مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
181احمد دشتی رحمت آبادی24,040,00010:47 - 1398/09/19مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
182رحمت اله محمدی8,000,00019:42 - 1398/09/18مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
183مصطفی1,00011:16 - 1398/09/18دلگرمی؛ اهدای ۱۰۰ بخاری برقی به خانواده‌های زلزله‌زده سراب و میانه
184کارت گروه جهادی کانون دانش پژوهان نخبه6,500,00010:14 - 1398/09/18دلگرمی؛ اهدای ۱۰۰ بخاری برقی به خانواده‌های زلزله‌زده سراب و میانه
185ناشناس10,00020:56 - 1398/09/16احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
186مجتمع خیرین مدرسه ساز استان سیستان و بلوچستان10,000,00013:21 - 1398/09/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
187مجمع خیرین مدرسه ساز استان سیستان وبلوچستان45,000,00014:40 - 1398/09/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
188ناشناس200,00018:52 - 1398/09/12احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
189سید مجتبی کبودیان10,00021:23 - 1398/09/07احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
190هدیابراهیمی5,00018:08 - 1398/09/06احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
191الهه1,00018:27 - 1398/09/02احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
192asyeh.kabi@gmail2,00018:27 - 1398/08/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
193ناشناس200,00013:50 - 1398/08/16احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
194محمد14,00015:54 - 1398/08/15احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
195ناشناس200,00013:56 - 1398/08/13پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات
196محسن شاکر14,880,00013:19 - 1398/08/12مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
197فیصل سمائی500,00018:31 - 1398/08/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
198ناشناس30,00016:33 - 1398/08/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
1991,00013:41 - 1398/08/11کلاس های آموزشی فیض احسان
200ناشناس10,00009:18 - 1398/08/11احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
201ناشناس50,00019:52 - 1398/08/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
202ناشناس14,00015:46 - 1398/08/09احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
2031,000,00019:25 - 1398/08/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
204سعید ولیزاده10,00023:46 - 1398/08/07احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
205سیدیاسر کسایی5,800,00013:38 - 1398/08/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
206هادی خدایی3,560,00013:33 - 1398/08/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
207رضا اسدنژاد4,040,00013:29 - 1398/08/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
208سیامک قهرمانی5,760,00013:24 - 1398/08/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
209محسن امینی3,400,00013:12 - 1398/08/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
210ناشناس500,00011:15 - 1398/08/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
211حسن قربانی1,000,00600:56 - 1398/08/04پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات
212هاشم عجمی100,00019:36 - 1398/08/03پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات
213MORTEZA MOETAMEDI200,00016:46 - 1398/08/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
214ناشناس1,000,00021:10 - 1398/07/28پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات
215احمدعسگری زاده10,000,00013:26 - 1398/07/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
216حمید اسیری4,000,00010:07 - 1398/07/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
217محمد نورمنش3,800,00009:03 - 1398/07/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
218حسین آذر4,000,00013:55 - 1398/07/22مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
219ناشناس5,00019:50 - 1398/07/20احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار
220ناشناس2,00015:18 - 1398/07/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
221رضا حیاتی7,500,00008:27 - 1398/07/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
222سید مندنی موسوی5,000,00008:33 - 1398/07/19مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
223احمدرضا نوروزی12,000,00013:02 - 1398/07/18مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
224غلامحس1,500,00017:36 - 1398/07/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
225ناشناس4,160,00013:04 - 1398/07/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
226حسن هاشمی یگانه14,000,00010:08 - 1398/07/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
227س100,00008:33 - 1398/07/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
228 عرفان دهقان منشادی6,000,00013:01 - 1398/07/16مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
229عبدالملکی1,300,00012:39 - 1398/07/16مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
230ناشناس10,00010:48 - 1398/07/15مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
231 جعفر میرزاپریخانی6,920,00010:32 - 1398/07/15مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
232کاظم ساغری2,400,00020:31 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
233سید علی سیدرضایی3,000,00020:26 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
234سیدعلی حیدری545,00015:42 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
235جندیلی1,000,00015:28 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
236ناشناس2,000,00013:42 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
237سیدعلی حیدری620,00013:00 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
238ناشناس7,600,00012:46 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
239ناشناس2,400,00012:41 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
240ناشناس20,00012:06 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
241ناشناس800,00011:41 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
242مرتضی ناعی1,000,00011:20 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
243مرتضی ناعی لالایی2,000,00011:05 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
244مرتضی ناعی لالایی980,00010:54 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
245ناشناس3,760,00010:43 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
246ایمان امیدی کاظم زاده10,00010:25 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
247Aaa70,00010:13 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
248سیدمجیدحیدری120,00010:12 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
249مرتضی ناعی10,00010:06 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
250مرتضی ناعی10,00009:51 - 1398/07/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
251مقداد وحید600,00023:57 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
252بنده خدا50,00023:29 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
253سعید خسروی5,700,00022:53 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
254آزاد70,00020:12 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
255ناشناس480,00016:55 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
256وحید غریبی2,000,00015:29 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
257ناشناس10,000,00014:28 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
258وحید غریبی200,00014:18 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
259کمیته امداد سعدآباد،استان بوشهر6,000,00014:05 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
260حبیب ایمانی5,000,00013:16 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
261رضا تاجدار5,00012:57 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
262سید حسام الدین حسینی30,000,00012:21 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
263محمود صحراگرد سنگجوئی9,000,00011:05 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
264نصرالله حسنی جاز5,000,00010:54 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
265محمدحسین رضایی منش4,520,00010:52 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
266سید مجتبی احمدپوری160,00010:19 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
267محمدحسین محمدی2,000,00009:54 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
268ناشناس20,000,00009:11 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
269سیدعلی حیدری42,00006:45 - 1398/07/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
270مهرشاد یوسفی شیخ رباط6,000,00021:53 - 1398/07/12مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
271اسماعیلی1,000,00014:44 - 1398/07/12مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
272محمد علی طالبی5,00012:23 - 1398/07/12مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
273سید احمد موسوی1,920,00005:54 - 1398/07/12مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
274سیدمجتبی احمدپوری3,800,00021:26 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
275میثم خرسند100,00020:34 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
276علی120,00020:20 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
277روح اله ملکیان120,00018:55 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
278محمد80,00018:53 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
279ناشناس5,00018:51 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
280احسان محمدحسینی پور10,00018:44 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
281سیدمجیدحیدری24,00018:39 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
282یونس پازیار320,00017:52 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
283سالار كاوياني850,00016:02 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
284رامین غریب وند نوترکی10,000,00015:58 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
285محبوبه السادات8,00015:49 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
286سید حسام الدین حسینی30,000,00015:30 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
287حسن قربانی12,000,00015:04 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
288نصرالله حسنی جاز7,400,00014:34 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
289ناشناس10014:30 - 1398/07/11کلاس های آموزشی فیض احسان
290مجید محمدپور10014:26 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
291سیدعلی حیدری14,00014:24 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
292طاهره ارجونی323,00014:21 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
293ایرانی10,00014:17 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
294عبد1,00014:11 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
295مجید مهرابی دلشاد3,000,00013:48 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
296ناشناس20,90013:38 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
297یونس پازیار4,880,00012:29 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
298محمدرضا یخکشی1,500,00011:44 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
299محمد مرادی10,00010:37 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
300ناشناس10,000,00010:33 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
301حمیده صفری تبار600,00010:30 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
302محمد حسین محمدی8,000,00010:29 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
303اسماعیل زارع مهرجردی2,800,00010:28 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
304قرارگاه جهادی رضوان7,400,00009:21 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
305حسن قربانی2,000,00008:56 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
306محسن سپاهی1,200,00007:32 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
307محمد جواد زارع200,00007:12 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
308حسن قربانی2,000,00003:54 - 1398/07/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
309حدیث:از بخشش کم، حیا نکنید5,00022:29 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
310صادق حیدری سیبکی2,160,00022:24 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
311ناشناس300,00021:08 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
312ناشناس2,000,00019:33 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
313حسین محمدی5,800,00019:03 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
314الهام نورا60,00018:35 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
315ایمان آبباریکی10,00018:34 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
316ناشناس20,00017:29 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
317ناشناس200,00017:26 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
318ناشناس1,200,00016:32 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
319مجید محمدپور10016:03 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
320اميرطالب نژاد500,00015:35 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
321سید حسام الدین حسینی50,000,00013:51 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
322محسن تازه روز11,000,00012:55 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
323ناشناس10,00012:10 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
324حبیب اسکندری672,00011:40 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
325مریم دغاغله2,100,00010:25 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
326محمد حسین محمدی200,00010:14 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
327سجاد رضائی9,800,00009:47 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
328نصرالله حسنی جاز3,000,00009:41 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
329احسان ابراهیمی1,300,00009:25 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
330سیدعلی حیدری20,00003:44 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
331سیدعلی حیدری300,00003:32 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
332حاتم5,00000:24 - 1398/07/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
333بنیاد شهید و امور ایثارگران1,320,00023:52 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
334محمدعلی خیاط زاده1,500,00022:24 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
335نصرالله حسنی جاز1,000,00021:06 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
336محمدطاها وظیفه1,200,00020:19 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
337محمدرضا رشیدی فر1,200,00019:51 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
338امیری حسین3,00019:43 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
339مدیر سامانه600,00019:32 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
340عبدالحمید حسینی2,000,00019:15 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
341مجیبالرحمان ارباب600,00019:01 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
342حمیده السادات صفائی5,00018:54 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
343رسول فرهمند1,550,00018:39 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
344سید مصطفی صمدی مقدم96,00018:17 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
345ایمان سمیعی2,400,00016:32 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
346عباس قادری600,00016:27 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
347ناشناس5,00015:27 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
348ناشناس5,00015:25 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
349حمیدرضا کاظم2,500,00014:30 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
350محمد کریمی1,400,00012:55 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
351آرش زینی1,500,00012:15 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
352 خیام رضایی1,000,00012:15 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
353میثم آقااحمدی1,800,00012:07 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
354 خیام رضایی1,000,00012:05 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
355عباس قادری1,500,00011:58 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
356نیما غفاری1,300,00011:36 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
357زکیه زرگر2,000,00011:33 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
358ایمان گنجگاهی2,000,00011:22 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
359بنیادشهیدوامورایثارگران آذربایجان غربی160,00011:13 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
360محمد کریم کریمی1,500,00010:28 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
361بنیادشهیدوامورایثارگران آذربایجان غربی6,440,00010:27 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
362 خیام رضایی1,000,00010:02 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
363ناشناس1,000,00009:54 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
364محرم محمدزاده80,00009:50 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
365محمد اکبری10,00008:13 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
366ناشناس4,000,00008:05 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
367حامد شهریاری20,000,00000:16 - 1398/07/09مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
368ناشناس34,000,00023:56 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
369💙💙💙20,00022:58 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
370اسماعیلی3,000,00021:38 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
371سیده زهرا موسوی20,00021:30 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
372بنده بی نام و نشان60,00021:25 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
373شرکت سرمایه گذاری تدبیر1,000,000,00021:06 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
374حسنی50,00021:05 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
375حامد شهریاری20,000,00018:17 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
376ناشناس10,00017:53 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
377عباداله رستم‌نیا1,600,00017:23 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
378رضا پورساعی12,000,00017:22 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
379 خیام رضایی670,00016:35 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
380 خیام رضایی200,00016:32 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
381 خیام رضایی1,000,00016:28 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
382 خیام رضایی1,000,00016:24 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
383خیرینه1,880,00714:45 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
384مهدی فولادیان4,000,00014:20 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
385علی عباس زاده6,160,00013:22 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
386ناشناس2,000,00013:03 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
387احسانی فر1,00012:45 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
388محمود بردستانی5,00011:45 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
389رضاحسن1,000,00011:27 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
390مهران کریمی3,000,00011:05 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
391شهرکی7,000,00010:11 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
392غلام شهرکی49,500,00009:23 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
393 غلامحیدر میرموحد4,000,00009:07 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
394ناشناس20,00009:01 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
395مهران همتی1,00008:17 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
396فرهاد کاکایی200,00008:15 - 1398/07/08مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
397محمدجواد حضرتی823,00023:35 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
398سیدمحمد موسوی1,700,00022:14 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
399زهرا رسولی50,00022:00 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
400کاظم ساغری100,00021:42 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
401عباس شاکر اردکانی120,00021:08 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
402بهاره10,00018:56 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
403ناشناس200,00018:16 - 1398/07/07ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
404فرشته لک زایی160,00017:42 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
405امجدی700,00017:16 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
406جلیلی70017:12 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
407کانون فرهنگی مذهبی بیت المهدی عج150,00016:06 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
408امیرمحمد معتقد لاریجانی538,00015:52 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
409ساناز نیک نژاد120,00015:46 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
410ابوالقاسم همت نیا11,600,00015:24 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
411اشرف سادات محمدی120,00014:29 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
412ناشناس200,00014:00 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
413موسسه خیریه امداد گران عاشورا4,000,00013:33 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
414حسن یعقوبی چلندری50,00013:18 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
415آزادی130,00013:09 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
416عظیمی100,00013:07 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
417مهران120,00013:06 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
418محمودی100,00013:05 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
419آزادی100,00012:56 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
420احمدی250,00012:55 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
421محسنی150,00012:53 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
422ایران دارو25,000,00012:42 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
423البرز دارو70,000,00012:41 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
424گروه صنایع فولاد صبح پارسیان50,000,00012:40 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
425ناشناس1,515,00012:32 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
426ناشناس2,000,00012:30 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
427سعیدعلی بخشی20,000,00012:07 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
428محرم محمدزاده2,400,00012:06 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
429جمشید خاوری323,00011:01 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
430ناشناس50,00010:54 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
431سید حسام الدین حسینی50,000,00010:50 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
432ناشناس1,000,00010:37 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
433ناشناس600,00010:36 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
434ناشناس100,00010:35 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
435ناشناس100,00010:34 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
436ناشناس100,00010:33 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
437ناشناس100,00010:31 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
438متین شریفی1,860,00010:15 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
439متین شریفی1,000,00010:08 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
440امین جاویدی4,500,00009:32 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
441علیرضا تراکمه4,000,00007:59 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
442ناشناس100,00002:02 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
443Mohammad panahy500,00001:22 - 1398/07/07مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
444حمید اسکندر50,00022:57 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
445T580,00022:47 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
446محمد غفاری120,00022:42 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
447مریم السادات میری120,00021:57 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
448حسین علیزاده200,00021:54 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
449سیدمحمد موسوی200,00021:04 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
450ناشناس200,00020:39 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
451ناشناس100,00020:36 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
452ناشناس2,00018:56 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
453محمد امین رودگر8,800,00018:46 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
454محمد سوری40,00017:22 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
455ناشناس2,000,00017:14 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
456ناشناس24,000,00017:09 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
457ناشناس26,000,00017:03 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
458رضا پاک نهاد1,000,00016:53 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
459معصومه یعقوبی ارخودی200,00016:12 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
460سیده ریحانه حسینی10,00016:10 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
461هوشنگ سرگزی4,000,00015:38 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
462ناشناس20,00015:13 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
463ناشناس20,00015:12 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
464خان محمدی6,000,00013:48 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
465نرگس ادیب راد1,000,00013:04 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
466سالار كاوياني600,00013:02 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
467هاشمی20,00012:30 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
468محمدحسین صفائی کنگ سفلی3,000,00012:25 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
469اکبر احمدی10,000,00012:07 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
470KING10011:47 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
471ناشناس20,00011:39 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
472مرتضی استقامت8,000,00011:20 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
473خونگر12,840,00011:06 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
474ستار هدایت خواه30,000,00010:59 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
475محسن مهدیان20,000,00010:59 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
476مهدی گلچین11,00010:48 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
477امیر رضایی1,850,00010:45 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
478زهرا نوروزی50,00009:53 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
479مقدادمهراني2,800,00009:24 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
480مقدادمهراني600,00009:10 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
481مقدادمهراني10,00008:55 - 1398/07/06مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
482حنانه افخم نیا2,000,00023:44 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
483حامد وحدتی فر1,000,00023:31 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
484م.ن10,00023:18 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
485الیاس نوشاد3,000,00023:05 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
486عباس ابراهیمی4,280,00022:30 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
487ح2,00021:45 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
488بازگیر2,00021:09 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
489محمدصالح رحمن زاده50,00020:52 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
490الیاس کمرب100,00020:44 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
491مصطفی نخعی600,00020:44 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
492ناشناس200,00019:25 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
493سید صابر محمودی30,00018:46 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
494محمد15,00018:06 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
495ناشناس100,00018:05 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
496محمد شمس25,00017:51 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
497ناشناس10,00016:38 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
498ناشناس10,00016:21 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
499سعید100,00016:17 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
500ناشناس20,00016:07 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
501ناشناس100,00016:06 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
502سید جواد حسینی20,00016:03 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
503سیدمهدی حسینی مهر120,00015:53 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
504ناشناس20,00015:41 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
505محسن سلیمی2,280,00013:38 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
506گروه جهادی انصارالمهدی عج ابادان80,00012:42 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
507رضا میرابی زاده1,360,00012:06 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
508فقط پرسپولیس❤❤❤10,00011:57 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
509معصومه وهابی دلشاد1,280,00011:57 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
510ناشناس100,00011:12 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
511فرست500,00000:35 - 1398/07/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
512ناصریان20,00023:30 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
513ناشناس20,00020:32 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
514ناشناس15,00020:09 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
515مهرداد احمدی600,00019:57 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
516محمد محرمی15,000,00019:35 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
517سیدفاطمی50,000,00019:26 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
518عبدالله جعفری نعمتی45,000,00019:23 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
519عبدالله جعفری نعمتی5,000,00019:20 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
520محرمی17,440,00018:52 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
521علی همدانی500,00018:49 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
522حامد خجسته پور8,000,00018:42 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
523محمدرضا سهیلی8,000,00018:39 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
524احمد جعفری ماهوک30,00017:52 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
525اشرف السادات بنی فاطمه طهرانی300,00017:51 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
526راحله صادق زاده100,00017:24 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
527راحله صادق زاده1,660,00017:22 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
528مدیر سامانه7,200,00017:13 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
529معصومه مظفری20,00016:24 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
530متین شریفی3,500,00015:57 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
531ناشناس1,800,00015:51 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
532مهرداد احمدی9,400,00015:45 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
533آموزشگاه پارس120,00015:08 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
534وحيد ذيجاه300,00014:57 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
535ناشناس5,00014:46 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
536لیلا پنام6,500,00013:59 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
537ناشناس3,200,00013:36 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
538محمدرضا یزدان شناس100,00013:32 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
539ناشناس1,200,00013:16 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
540ناشناس3,600,00013:13 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
541ناشناس960,00012:47 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
542خیریه شهرک فاطمیه1,00012:44 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
543ناشناس7,760,00012:33 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
544220,00012:22 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
545علیرضا حسین زاده3,000,00011:57 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
5461,000,00011:46 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
547خیرینه512,97311:34 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
548علی رضا رحمان زاده گروی1,995,00011:33 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
549علی رضا رحمان زاده گروی5,00011:28 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
550حسن قربانی2,000,00011:13 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
551خیریه رهروان علی ابن موسی الرضا350,00011:12 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
552رمضانعلی حسن زاده استاد500,00010:55 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
553ناشناس120,00010:54 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
554ناشناس10,00010:52 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
555Fall Of An Angel5,00010:39 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
556محمدحسن گوهری24,000,00010:37 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
557سارا امیری20,00010:34 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
558ناشناس50,00010:31 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
559جاوید جعفری50,00010:31 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
560سبا حاجی پور تبریزی100,00010:27 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
561الیاس جواهری130,00010:24 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
562محمد حاتمی زاده7,200,00010:20 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
563ناشناس90,00010:04 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
564ناشناس10,00009:58 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
565سروگل بازیاری1,200,00009:56 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
566مهدي تولايي100,00009:55 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
567یحیی میرزائی ( قرارگاه فرهنگی اجتماعی شهید ابراهیم هادی)2,000,00009:28 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
568هادی خمسه1,800,00009:17 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
569هادی خمسه2,200,00009:12 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
570هادی خمسه1,500,00009:07 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
571هادی خمسه2,000,00009:05 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
572میلاد مرادی800,00008:54 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
573ناشناس12,000,00008:42 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
574Lorstani420,00008:36 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
575ستار هدایت خواه4,000,00008:32 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
576ناشناس24,680,00008:26 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
577ناشناس15,000,00007:46 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
578موسی الرضا دلخواه2,000,00007:40 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
579ناشناس200,00006:38 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
580ناشناس200,00006:33 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
581حسن قربانی20,00004:52 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
582یکی110,00004:15 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
583هادی500,00000:27 - 1398/07/04مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
584محمدرضا سهیلی12,000,00023:15 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
585حامد خجسته پور12,000,00023:11 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
586رضا دهقان12,000,00023:07 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
587Kamran10,00023:04 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
588محمد محرمی12,000,00022:57 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
589سید یوسف حسینی5,00022:56 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
590ناشناس30,00022:40 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
591ناشناس110,00022:09 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
592احمد خیاط زاده راوری50,00022:04 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
593یاسر معینی500,00021:57 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
594مهاجرقیم2,300,00020:24 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
595ناشناس20,00020:18 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
596انجمن معلولين آبادان1,200,00020:02 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
597ناشناس12,00020:01 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
598محمد طیب زاده560,00019:55 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
599موسسه یاس فاطمه2,000,00019:40 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
600آبشار عاطفه های آبادان2,200,00019:32 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
601دنبال شُهرتیم و پیِ اسم و رسم و نام/ غافل از اینکه فاطمه(س) «گمنام» می‌خرد...20,00019:22 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
602مسجد طالقانی آبادان300,00019:08 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
603ناشناس5,00019:06 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
604مجتبی فرهادیان4,000,00018:56 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
605😍😍20,00018:22 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
606الهه علی تبار3,000,00018:03 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
607الهه علی تبار1,000,00017:54 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
608الهه علی تبار14,000,00017:48 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
609مرضیه قرنجیک600,00017:45 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
610ناشناس16,000,00017:43 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
611ناشناس50,00017:40 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
612ناشناس30,00017:28 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
613ناشناس10,00017:05 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
614ابوالفضل جعفرزاده100,00016:26 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
615مجید محمدپور10016:24 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
616مجید محمدپور10016:20 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
617داودپور20,000,00015:51 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
618ناشناس20,00015:43 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
619ناشناس5,00015:32 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
620ناشناس200,00015:23 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
621آستان قدس رضوی تهران30,000,00015:10 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
622 محمد رضا رستمیان10,00015:09 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
623مقدادمهراني10,00014:56 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
624احمد حمداوی60,00014:50 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
625نرگس صدفی2,000,00014:41 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
626زهرا الفونه5,00014:14 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
627ناشناس50,00014:09 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
628ناشناس50,00014:08 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
629ناشناس50,00014:07 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
630زارعی50,00014:05 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
631ناشناس50,00014:03 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
632مقدسی100,00014:03 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
633مقدسی50,00014:01 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
634ع.ش10,00013:58 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
635ناشناس200,00013:56 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
636مسعود حاجی بابایی200,00013:54 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
637مهدی مرادی3,000,00013:01 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
638ناشناس20,00012:50 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
639گلنازگیلکی نظامی4,600,00012:44 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
640ابراهیم نورمحمدی5,000,00012:21 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
641ناشناس40,00011:45 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
642محمدامين هاشمي120,00011:30 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
643زهرا نصیر50,00011:19 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
644ناشناس16,720,00010:56 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
645ناشناس3,000,00010:45 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
646سیدقاسم حامدی20,000,00010:30 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
647محمدطاها وظیفه40,00009:38 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
648450000450,00008:59 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
649عزتی1,600,00008:42 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
650ناشناس600,00007:44 - 1398/07/03مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
651Sj20,00023:57 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
652فهیمه فلاح50,00023:49 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
653ناشناس2,240,00023:43 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
654ناشناس400,00023:32 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
655علی حاجوی36,000,00023:03 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
656ناشناس5,00022:26 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
657سازمان اموال و املاک ستاد اجرائی فرمان امام(ره)2,000,000,00022:02 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
658حدیث احمدیان5,000,00020:19 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
659محمد آجرلو120,00019:50 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
660حامدزارعی300,00019:23 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
661حامدزارعی300,00019:14 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
662کریم مستقلی300,00019:12 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
663ناشناس200,00018:59 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
664ناشناس800,00018:56 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
665صرافی پارسیان100,000,00018:37 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
666لیزینگ پارسیان100,000,00018:36 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
667خدمات بیمه ای امین پارسیان100,000,00018:36 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
668ناشناس30,000,00018:32 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
669سعیده120,00018:06 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
670محمدصادق برزگری1,360,00017:18 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
671ناشناس3,000,00017:04 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
672محمدطاها وظیفه840,00017:02 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
673ناشناس10,00016:59 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
674محمدطاها وظیفه2,000,00016:58 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
675ناشناس80,00016:36 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
676ناشناس3,400,00016:25 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
677زینب عباسپور400,00015:00 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
678بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره)2,000,000,00014:55 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
679کار گروه نوشت افزار خراسان شمالی. نظریان500,00014:55 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
680خدمات مشاوره خرد پیروز20,000,00014:54 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
681ناشناس2,400,00014:49 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
682ناشناس6,000,00014:47 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
683ناشناس5,200,00014:46 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
684کارگروه نوشت افزار خراسان شمالی. نظریان1,200,00014:44 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
685اکبرکاوسی امید500,00014:44 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
686خیرین6,000,00014:25 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
687علی20,00014:16 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
688حسین یوسفی نژاد500,00013:18 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
689هلدینگ کشاورزی تدبیر200,000,00013:09 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
690موسسه دانش بنیان برکت500,000,00013:08 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
691ناشناس20,000,00012:27 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
692ناشناس2,000,00012:27 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
693شیرافکن رضی پور جویباری600,00012:11 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
694اعظم صیدب2,000,00011:38 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
695ناشناس11,000,00011:20 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
696مهدی حبیب پور4,000,00011:20 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
697ناشناس14,500,00011:12 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
698ناشناس1,000,00011:02 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
699جامعه ایمانی مشعر مرتضی باغبانها12,640,00010:56 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
700حسین صفری2,400,00010:23 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
701ناشناس20,00009:38 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
702ناشناس100,00009:18 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
703ناشناس440,00009:15 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
704ناشناس10,00009:02 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
705 سارا خیرخواه1,000,00008:58 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
706مهدی آرام40,000,00008:52 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
707سارا خیرخواه2,000,00008:50 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
708ناشناس3,600,00008:47 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
709 فاطمه غلامزاده1,000,00008:45 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
710ناشناس200,00008:31 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
711علی10,00007:30 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
712بی نام100,00001:35 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
713جلال محسن زاده300,00000:43 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
714سید میلاد احمدی نژاد500,00000:12 - 1398/07/02مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
715ناشناس5,00023:48 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
716علی مرادی1,000,00023:44 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
717ناشناس95,50022:53 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
718امیری10,000,00022:16 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
719سعید100,00021:52 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
720ناشناس4,000,00021:22 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
721اکبرکاوسی امید1,000,00021:21 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
722اکبرکاوسی امید6,000,00021:17 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
723حسن قربانی1,300,00021:04 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
724ناشناس1,600,00021:02 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
725ناشناس2,000,00020:34 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
726 علی علی1,00020:02 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
727علی نصر500,00019:51 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
728فاطمه دیلمی300,00018:59 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
729علی نصر1,000,00018:58 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
730محمدطاها وظیفه960,00017:59 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
731ناشناس1,00017:53 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
732ناشناس200,00017:41 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
733کارگروه نوشت افزار خراسان شمالی1,000,00017:00 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
734ناشناس10,00016:25 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
735محمدطاها وظیفه500,00016:14 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
736امیربهادر ابراهیمی10,00015:29 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
737محسن سلیمانی جای - صبح امید1,439,00015:08 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
738محمد جواد حبیبی1,320,00014:47 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
739هادی محمدی1,500,00014:23 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
740ناشناس2,000,00014:11 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
741مقداد ابراهیمی12,000,00013:58 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
742ناشناس13,400,00013:55 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
743حسن قربانی2,000,00013:36 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
744گروه توسعه ساختمان تدبیر400,000,00013:31 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
745ناشناس16,000,00013:31 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
746علی درویشی5,000,00013:22 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
747ناشناس1,000,00013:21 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
748حسن قربانی6,000,00013:20 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
749محمد اکبری20,00013:20 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
750ناشناس2,800,00013:17 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
751ناشناس640,00013:12 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
752مرتضی بالارستاقی40,00012:55 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
753ناشناس120,00012:52 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
754ناشناس14,00011:54 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
755سید حسین میرفخرایی200,00011:15 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
756ناشناس6,440,00010:42 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
757سیدمصطفی موسوی8,000,00010:39 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
758سیدمصطفی موسوی5,000,00010:36 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
759محسن قره باغی1,000,00010:34 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
760 ابوالفضل یوسفعلی3,600,00010:33 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
761بانک پارسیان2,500,000,00010:21 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
762سیدمصطفی موسوی500,00010:19 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
763گروه توسعه انرژی تدبیر750,000,00009:59 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
764وحیدنوری500,00009:46 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
765بسیجی1,800,00009:38 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
766سلیم نیا1,320,00009:38 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
767ناشناس75,00008:56 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
768Mortezakarimi100,00008:10 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
769ح1,500,00005:47 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
770ناشناس4,000,00001:16 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
771حسن قربانی1,000,00000:12 - 1398/07/01مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
772حسن قربانی200,00023:45 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
773مهشید باقری50,00023:11 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
774ناشناس800,00023:07 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
775غزاله جعفری50,00022:49 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
776الهام مبینی کیا500,00022:43 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
777محمد40,00022:29 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
778مریم شریفی صحی1,600,00022:20 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
779محمدنعیم بامری2,500,00022:09 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
780ناشناس1,597,50021:59 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
781حسن شعبانی200,00021:56 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
782ناشناس800,00021:45 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
783ناشناس2,500,00021:24 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
784ناشناس4,500,00021:21 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
785ناشناس5,000,00021:17 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
786ناشناس50,00021:05 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
787فاطمه حقیقت100,00020:53 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
788 هییت آل یاسین سیستان6,410,00020:45 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
789فرشید50,00020:32 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
790کارگزاری پارسیان100,000,00019:49 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
791تامین اندیش پارس30,000,00019:49 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
792نعیمی200,00019:19 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
793اعظم صیدی3,200,00018:09 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
794مرتصی کریمی20,00018:04 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
795ناشناس2,100,00016:34 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
796محمدیزدانی احمدآبادی1,200,00016:26 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
797ناشناس20,00015:43 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
798ناشناس50,00014:45 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
799ناشناس160,00014:43 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
800ناشناس840,00014:38 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
801ناشناس20,00014:11 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
802انرژی گستر تدبیر200,000,00014:04 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
803شرکت نفت و گاز پرشیا500,000,00014:03 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
804حکاکان3,400,00013:57 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
805ناشناس2,000,00013:56 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
806شهریار یعقوبی800,00013:54 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
807ناشناس35,00013:51 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
808ناشناس5,600,00013:47 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
809ناشناس1,000,00013:44 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
810ابوالفضل دولو خونگر2,000,00013:42 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
811ابوالفضل دولو خونگر30,000,00013:39 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
812عبدالرسول منظری500,00013:36 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
813ناشناس5,800,00013:36 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
814جهاد9,320,00013:18 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
815ناشناس30,000,00013:12 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
816ناشناس4,800,00012:56 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
817ناشناس5,000,00012:48 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
818آستان قدس رضوی تهران30,000,00012:43 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
819ناشناس100,00012:25 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
820سیدمصطفی موسوی5,000,00012:21 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
821سیدمصطفی موسوی10,000,00012:19 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
822مجیدمهرابی دلشاد40,00012:19 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
823سیدمصطفی موسوی3,000,00012:17 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
824ناشناس200,00012:15 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
825سیدمصطفی موسوی30,000,00012:08 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
826خانم احمدي1,700,00011:54 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
827معصومه کربلایی پور2,000,00011:44 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
828ناشناس50,00011:26 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
829ناشناس36,360,00011:26 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
830اسفندیار زارعیان خشندرق20,00011:06 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
831ناشناس10,000,00010:49 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
832هوشنگ سرگزی3,000,00010:43 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
833امیر قدیمی400,00010:41 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
834ناشناس1,440,00010:31 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
835ناشناس20,000,00010:12 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
836سعیدعلی بخشی30,000,00010:04 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
837ناشناس1,00009:57 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
838عباس عظیمی480,00009:43 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
839ناشناس100,00009:39 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
840زهرا جعفرپور1,000,00009:12 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
841آزرم10,00007:31 - 1398/06/31مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
842محمد امین حسینی1,200,00023:18 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
843ناشناس200,00022:28 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
844ناشناس200,00022:54 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
845ناشناس800,00022:51 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
846ناصر ترابی1,000,00022:46 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
847شرکت پالایش پارسیان سپهر500,000,00022:35 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
848خ انصاری50,00022:20 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
849امیر قدیمی1,200,00022:00 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
850سعیدعلی بخشی15,000,00021:27 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
851ناشناس10,00019:21 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
852ناشناس800,00019:18 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
853کیامرث کاوه20,00018:41 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
854ناشناس4,000,00018:31 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
855طاهره خانی1,100,00018:13 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
856سالاركاوياني2,000,00018:03 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
857ناشناس1,00018:01 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
858ناشناس760,00017:32 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
859سهیلا نقدی80,00017:24 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
860عبدالرسول منظری2,000,00017:08 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
861ناشناس280,00016:58 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
862ناشناس6,000,00016:56 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
863طاهره خانی12,000,00016:28 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
864شیرعلی رضایی3,360,00016:17 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
865علی کاهی200,00016:16 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
866محمد مهدی محمدی120,00015:56 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
867ناشناس2,875,00015:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
868گروه جهادی شهید حججی7,000,00015:18 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
869ناشناس5,00015:15 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
870سرباز ولایت1,920,00015:09 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
871نینا نیک نژاد20,00015:08 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
872ناشناس6,000,00014:59 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
873گروه مالی پارسیان500,000,00014:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
874مهدی کریمی355,00014:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
875ناشناس100,00014:48 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
876جواد جواد بهرام زادهبهرام زاده20,00014:45 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
877رهبر50,00014:33 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
878مظفر حیدری12,000,00014:26 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
879زهرا عبداله بخشی2,800,00014:22 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
880ناشناس13,300,00014:22 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
881ناشناس8,000,00014:09 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
882Amir ali50,00013:51 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
883777774,000,00013:03 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
88487761,000,00013:01 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
885زهرا طاهری7,000,00012:50 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
886 نسیم محمدی320,00012:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
887ناشناس200,00012:33 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
888ناشناس590,00012:27 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
889سالار كاوياني2,000,00012:27 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
890ناشناس200,00012:25 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
891ناشناس5,00012:20 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
892سعیدعلی بخشی33,040,00011:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
893شرکت نفت پارس1,000,000,00011:50 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
894محمدرضا آقاجانی2,500,00011:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
895اسماعیل حاجی خلف20,00011:29 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
896ناشناس5,00011:27 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
897ناشناس2,500,00011:25 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
898حمیده حبیبی8,807,00011:24 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
899ناشناس2,000,00011:23 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
900ناشناس1,095,00011:18 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
901شیدا طیره200,00011:13 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
902الهه حسن پور720,00010:35 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
903انجمن خيريه ائمة الهدى-چهارده معصوم2,640,00009:32 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
904سمیه حاجی حسین عطار80,00009:20 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
905شهید گمنام240,00009:17 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
906ناشناس50,00009:16 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
907ناشناس29,640,00008:57 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
908ناشناس700,00008:41 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
909ناشناس100,00008:39 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
910ناشناس100,00008:37 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
911ناشناس70,00008:36 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
912مشکینی600,00005:49 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
913خودمونی120,00000:19 - 1398/06/30مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
914محیا حکاکان230,00023:26 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
915علی طحانی50,00023:00 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
916امید دهقانی80,00022:50 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
917Kiyan safaie10,00022:41 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
918.500,00022:37 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
919زهرا شادمانی30,00022:36 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
920ناشناس900,00022:32 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
921پ ر50,00022:32 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
922ناشناس10,00022:32 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
923اشکان کزازی60,00022:29 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
924محسن مهری600,00022:23 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
9256778,00022:04 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
926jso7,00022:03 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
9278hct8o15,00022:02 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
9289ijh30,00022:00 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
92999940,00021:59 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
930y GC cd50,00021:56 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
9312830,00021:55 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
93288970,00021:53 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
9337777750,00021:52 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
934ناصر ترابی105,00021:50 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
935ناصر ترابی106,00021:48 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
936داود تارویردی زاده120,00021:08 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
937ناشناس10,00021:08 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
938هلیمحمدلو50,00018:20 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
939مهدی کریمی1,500,00016:15 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
940احمد راستی20,00015:49 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
941لیلی خدایاری1,600,00015:40 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
942مهدی روح الامینی8,000,00015:21 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
943علی شریفیان500,00014:54 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
944اميدواران منتظَرعج40,00012:28 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
945ابراهیم گزمه1,000,00012:12 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
946علیرضا گزمه400,00012:07 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
947ناشناس1,200,00011:42 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
948ناشناس20,000,00010:35 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
949گروه جهادي فدك هرمزگان5,00007:55 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
950سعید حاجی حسین عطار3,000,00007:26 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
951سید مجتبی احمدی نژاد200,00002:18 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
952الهه حسن پور1,600,00002:10 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
953امین محمدی20,00000:22 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
954ناصر ترابی50,00000:08 - 1398/06/29مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
955دکتر بالاخانی190,00022:34 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
956میم.سین5,00022:31 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
957ناشناس2,760,00022:27 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
958ناشناس800,00021:45 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
959ناشناس20,00021:33 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
960ناشناس6,000,00021:09 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
961Ahmad jafari360,00020:13 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
962گروه خدمات مدیریت بصیر1,000,000,00019:31 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
963باقر خاتونی20,00018:13 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
964مهدی کریمی1,350,00018:07 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
965ناشناس50,00017:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
966صفرعلی چاپی370,00017:12 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
967صفرعلی چاپی3,000,00016:49 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
968محمد اصلان زاده1,310,00016:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
969ناشناس2,600,00016:13 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
970شرکت قائد بصیر500,000,00016:09 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
971حسین250,00015:35 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
972محمدحسین داودی نیا1,000,00015:27 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
973ناشناس50,00014:31 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
974ناشناس50,00014:29 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
975ناشناس10,00014:27 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
976ناشناس50,000,00014:21 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
977مریم مختاری2,000,00013:38 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
978مهدی شجاعی200,00013:35 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
979الهه حسن پور1,120,00013:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
980حسن فیروزی16,000,00013:08 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
981حسینعلی حیدری16,000,00012:59 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
982ناشناس35,00012:44 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
983ناشناس1,000,00012:41 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
984محمدصادق عبادی راد8,000,00012:39 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
985ناشناس4,000,00012:23 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
986ناشناس160,00012:22 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
987ناشناس3,000,00012:21 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
988و ز120,00012:20 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
989ناشناس5,00012:18 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
990ناشناس8,200,00011:59 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
991ناشناس2,400,00011:58 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
992گروه تعاون الحیات8,000,00011:48 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
993ناشناس5,000,00010:23 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
994ناشناس40,00009:58 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
995ناشناس120,00009:54 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
996ناشناس80,00009:53 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
997ناشناس120,00009:53 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
998ناشناس120,00009:51 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
999ناشناس150,00009:41 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1000بختیاری1,000,00009:34 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1001ناشناس80,00009:33 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1002ناشناس240,00009:08 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1003بتول نواده1,000,00009:02 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1004ناشناس30,00008:19 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1005ناشناس40,00008:15 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1006علی ناصری10,00005:53 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1007محسن انتصاری5,00000:51 - 1398/06/28مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1008ناشناس1,00022:11 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1009مجید مرآتی2,000,00019:29 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1010ناشناس2,000,00018:28 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1011ناشناس100,00018:04 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1012ناشناس5,00017:35 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1013888823,00016:59 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
101477711,00016:58 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1015kkk15,00016:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1016aaaa9,00016:51 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1017ناشناس800,00016:42 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1018ناشناس30,00015:42 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1019گروه توسعه اقتصادی تدبیر750,000,00015:27 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1020شرکت سلامت برکت20,000,00015:23 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1021م.شیری1,00014:48 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1022الهه حسن پور240,00014:47 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1023نرگس صدفی500,00014:06 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1024نرگس صدفی500,00014:05 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1025نرگس صدفی100,00014:03 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1026نرگس صدفی100,00014:02 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1027نرگس صدفی100,00014:00 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1028نرگس صدفی100,00013:59 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1029نرگس صدفی100,00013:58 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1030نرگس صدفی100,00013:58 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1031نرگس صدفی100,00013:57 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1032نرگس صدفی100,00013:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1033نرگس صدفی100,00013:54 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1034نرگس صدفی100,00013:51 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1035نرگس صدفی100,00013:50 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1036نرگس صدفی600,00013:49 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1037ناشناس2,000,00013:48 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1038نرگس صدفی20,00013:47 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1039نرگس صدفی20,00013:45 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1040مهدی نهایت3,000,00013:37 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1041موسوي400,00012:39 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1042ناشناس20,000,00012:27 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1043توسعه اعتماد مبین1,000,000,00012:09 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1044ناشناس3,600,00011:54 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1045انجمن حمایت از نابینایان و کم بینایان شهرستان چایپاره400,00011:49 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1046ناشناس50,00011:42 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1047ناشناس2,000,00011:30 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1048مهدی رفیعی50,000,00011:20 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1049ناشناس1,300,00011:19 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1050هادی جهانگیری50,000,00011:04 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1051ناشناس1,000,00010:24 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1052الهه حسن پور640,00009:43 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1053ناشناس120,00009:31 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1054نرگس صدفی20,00009:20 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1055محیا حکاکان1,070,00009:18 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1056محیا حکاکان300,00009:05 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1057ناشناس15,00009:02 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1058نرگس صدفی20,00009:00 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1059نرگس صدفی20,00008:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1060محمدحسین داودی نیا6,950,00008:41 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1061حسین آزادی50,00008:16 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1062نرگس صدفی20,00007:29 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1063ناشناس50,00007:11 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1064نرگس صدفی200,00006:56 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1065نرگس صدفی20,00006:52 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1066ناشناس15,00002:02 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1067علیرضا گزمه150,00000:54 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1068حسین مریدی5,00000:38 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1069ناشناس1,00000:19 - 1398/06/27مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1070ناصر ترابی14,00023:33 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1071محسن اله ویردی5,00023:31 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1072مهراد نجفی2,800,00023:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1073عماد خسروی1,200,00022:25 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1074محمد فلاحی10,00020:40 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1075محمدرضا طالبی نیا3,00020:39 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1076محمدرضا طالبی نیا1,00020:38 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1077ناشناس50,00020:37 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1078محمدرضا طالبی نیا1,00020:36 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1079الهه قهرمانی1,000,00020:29 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1080ناشناس1,200,00018:50 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1081ثریا یونسی2,000,00018:12 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1082محمدحسین داودی نیا50,00017:28 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1083ناشناس1,200,00017:11 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1084یدالله جهانبازی2,800,00017:03 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1085فاطمه حیدری14,840,00015:29 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1086ناشناس6,000,00015:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1087فرزاد اداک5,00014:50 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1088ناشناس50,00014:35 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1089تت800,00014:29 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1090الهه حسن پور80,00014:20 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1091مهدی نهایت3,000,00013:56 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1092ناشناس50,000,00013:54 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1093ناشناس10,00013:34 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1094ناشناس160,00013:28 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1095خیرین مهر افرینان آفتاب3,000,00012:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1096ناشناس6,500,00012:10 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1097سوده مهدیان چادگانی5,000,00012:07 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1098ناشناس5,00011:54 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1099ناشناس10,00011:28 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1100ناشناس150,00011:10 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1101ناشناس160,00010:35 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1102ناشناس130,00010:32 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1103ناشناس100,00010:26 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1104ناشناس150,00010:23 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1105ناشناس150,00010:15 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1106ناشناس200,00010:10 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
11071,00009:24 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1108جعفری10,00006:53 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1109حسین نصرتی30,00001:03 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1110ناشناس3,000,00000:47 - 1398/06/26مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1111خیریه حضرت ام‌البنین1,000,00023:22 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1112ناشناس40,00023:16 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1113خسروآبادی30,00022:37 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1114ناشناس40,00022:31 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1115اسماعیل بیان اسبق200,00021:37 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1116رضا110,00019:50 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1117ناشناس15,000,00018:58 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1118ناشناس5,00018:41 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1119ناشناس1,400,00017:22 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1120محمدرضا محترم2,00017:16 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1121ناشناس100,00017:14 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1122ناشناس8,800,00015:55 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1123ناشناس5,760,00015:47 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1124امین18,00015:41 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1125ناشناس6,000,00015:24 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1126علی ملکی10,00014:52 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1127علیرضا کیا18,000,00013:15 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1128رحمانی50,00012:22 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1129ابوطالب رنجبر3,000,00012:20 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1130Negah10,00011:13 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1131ناشناس50,00011:00 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1132ناشناس50,00010:59 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1133ناشناس50,00010:59 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1134ناشناس50,00010:58 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1135ناشناس100,00010:57 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1136ناشناس100,00010:57 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1137ناشناس50,00010:55 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1138ناشناس50,00010:54 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1139ناشناس200,00010:53 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1140ناشناس100,00010:51 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1141ناشناس200,00010:50 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1142ناشناس200,00010:48 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1143ناشناس100,00010:48 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1144ناشناس200,00010:45 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1145ناشناس200,00010:43 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1146ناشناس200,00010:42 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1147ناشناس100,00010:40 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1148ناشناس1,000,00010:35 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1149خیام رضایی50,00009:16 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1150حسن شعبانی51,50002:31 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1151حسین شعبانی51,00001:10 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1152علی شعبانی50,00000:40 - 1398/06/25مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1153سید مهدی متولیا10,00023:55 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1154ناشناس50,00023:46 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1155مرتضی5,00021:11 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1156شبنم وطنی10,00020:04 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1157جهادگر100,00019:30 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1158ناشناس5,00016:35 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1159ناشناس5,00016:28 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1160ناشناس4,500,00016:27 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1161ناشناس2,800,00015:37 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1162ناشناس2,800,00015:33 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1163ناشناس5,00014:48 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1164احسان الهدادی100,00014:00 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1165ناشناس5,00013:40 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1166ناشناس120,00012:02 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1167ناشناس2,000,00011:26 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1168ناشناس1,000,00011:25 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1169ناشناس3,000,00011:24 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
11702,00001:12 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
117110,00000:57 - 1398/06/24مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1172ناشناس1,00022:25 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1173ناشناس640,00019:03 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1174ناشناس20,00016:06 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1175ناشناس50,00015:31 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1176زهرا رنجبر100,00014:41 - 1398/06/23مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1177مینا سعیدی فر20,00016:28 - 1398/06/22مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1178ناشناس280,00015:59 - 1398/06/22مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
11795,00014:21 - 1398/06/22مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1180علی راهی4,800,00023:22 - 1398/06/21مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1181ناشناس10,00015:33 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1182محمد امیرفرد9,500,00012:17 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1183رضا گلی2,00011:36 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1184ناشناس5,00010:28 - 1398/06/20مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1185جلیل سیاحی1,200,00011:50 - 1398/06/19مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1186ناشناس1,00020:38 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1187ناشناس1,00020:31 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1188ناشناس1,00020:23 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1189ناشناس1,00020:17 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1190ناشناس1,00020:11 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1191ناشناس1,00020:00 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1192معصومه سلطان احمدی20,00001:06 - 1398/06/17مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1193علی10,00018:41 - 1398/06/16مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1194ناشناس5,00021:50 - 1398/06/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1195ناشناس10,00013:41 - 1398/06/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1196حسین پارسا50,00013:31 - 1398/06/14کمک به هموطنان سیل زده
1197ناشناس5,00010:08 - 1398/06/14مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1198سپهرآشوری1,00020:29 - 1398/06/13مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1199سعید حسینلو5,00001:18 - 1398/06/13کمک به هموطنان سیل زده
1200امیری50,00021:56 - 1398/06/12مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1201ندا احمدی25,00016:24 - 1398/06/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1202امیدی10,00016:10 - 1398/06/11مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1203مجید محمدپور10014:50 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1204مجید محمدپور10014:46 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1205مجید محمدپور10014:41 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1206مجید محمدپور10014:24 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1207ناشناس20014:09 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1208احمد کاوه10,00012:14 - 1398/06/10مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1209ناشناس5,00014:16 - 1398/06/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1210ناشناس1,00009:53 - 1398/06/05مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
1211امیرحسین قنبری1,00005:43 - 1398/06/02کمک به هموطنان سیل زده
1212داریوش5,00021:38 - 1398/05/29کمک به هموطنان سیل زده
1213ناشناس5,00016:30 - 1398/05/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1214ناشناس10,00023:13 - 1398/05/26کمک به هموطنان سیل زده
1215500,00015:36 - 1398/05/03ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
12165,00011:50 - 1398/04/27کمک به هموطنان سیل زده
1217ناشناس1,00011:14 - 1398/04/23ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1218سید اسعد شوکتی زاده5,00009:21 - 1398/04/23کمک به هموطنان سیل زده
1219سید امیرحسین مدنی5,00017:59 - 1398/04/20کمک به هموطنان سیل زده
1220ناشناس3,00014:58 - 1398/04/20کمک به هموطنان سیل زده
1221محمد نخعی50,00016:44 - 1398/04/16کمک به هموطنان سیل زده
1222علی شاملو20,00009:07 - 1398/04/16کمک به هموطنان سیل زده
1223نوراله قراچه زاده20,00000:25 - 1398/04/11کمک به هموطنان سیل زده
1224ناشناس10017:02 - 1398/04/09ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1225ناشناس10016:57 - 1398/04/09ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1226ناشناس10016:49 - 1398/04/09کمک به هموطنان سیل زده
1227ناشناس5,00020:23 - 1398/03/26کمک به هموطنان سیل زده
1228ناشناس5,00020:20 - 1398/03/26کمک به هموطنان سیل زده
1229مهدی غریبی2,00018:34 - 1398/03/08کمک به هموطنان سیل زده
1230م.ه.د.ی..باقر..........1,00003:48 - 1398/03/04کمک به هموطنان سیل زده
1231مهیار حاجی نژاد13,00009:14 - 1398/02/31کمک به هموطنان سیل زده
1232یوسف صمدیان650,00023:20 - 1398/02/25ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1233یوسف صمدیان70,00014:21 - 1398/02/17کمک به هموطنان سیل زده
1234مهدی غریبی1,00020:17 - 1398/02/16کمک به هموطنان سیل زده
1235مهدی غریبی1,00018:24 - 1398/02/16کمک به هموطنان سیل زده
12362,00021:54 - 1398/02/14کمک به هموطنان سیل زده
1237ناشناس10,00010:21 - 1398/02/12کمک به هموطنان سیل زده
1238ناشناس50,00013:02 - 1398/02/09کمک به هموطنان سیل زده
1239ناشناس10010:26 - 1398/02/05کمک به هموطنان سیل زده
12402,00014:31 - 1398/02/04کمک به هموطنان سیل زده
1241ناشناس5,00014:37 - 1398/02/02کمک به هموطنان سیل زده
1242ناشناس5,00014:36 - 1398/02/02کمک به هموطنان سیل زده
1243عبدالحسین باغکی500,00021:15 - 1398/01/31کمک به هموطنان سیل زده
124420,00019:39 - 1398/01/29کمک به هموطنان سیل زده
124550,00018:48 - 1398/01/27کمک به هموطنان سیل زده
1246ناشناس2,861,00018:06 - 1398/01/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
124720,00018:25 - 1398/01/25کمک به هموطنان سیل زده
124820,00020:41 - 1398/01/22کمک به هموطنان سیل زده
1249ناشناس300,00013:19 - 1398/01/15کمک به هموطنان سیل زده
1250ححین250,000,00018:06 - 1398/01/14کمک به هموطنان سیل زده
125110,00017:40 - 1398/01/08ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
125210,00001:17 - 1398/01/08ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
125310,00001:15 - 1398/01/08ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
125410,00001:12 - 1398/01/08ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1255وحیده علیمرادی1,00001:34 - 1398/01/07ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
12561,00009:10 - 1398/01/03ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
125710,00012:21 - 1398/01/02ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
125820,00001:18 - 1398/01/01ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1259محمدرضا طالبی نیا1,00018:34 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
126020,00017:20 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12615,00017:19 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
126210,00016:16 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12637,00012:36 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12641,00011:14 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
12651,00011:13 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12661,00011:11 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
12671,00011:10 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
12681,00004:23 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1269مهدی سقاتپه2,00001:00 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
12702,00000:44 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
12712,00000:43 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
12722,00000:42 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12732,00000:38 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
12741,00000:08 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
127510,00000:00 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1276نسیم رزجی1,00023:56 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1277محمدرضا بنایی20,00023:55 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1278saman shirpey5,00023:53 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1279نسیم رزجی1,00023:51 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1280امیرحسین مرشدی150,00020:25 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1281امیرمحمد خشنو10,00017:00 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
128210,00016:49 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12831,00015:14 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1284ابراهیم گلوی5,00013:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1285ابراهیم گلوی5,00013:57 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
128640,00011:51 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1287Hossein Siavashfar1,00011:08 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1288علی رضا صبور10,00009:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12895,00009:57 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1290حسین عظیمی راد10,00009:32 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12915,00008:27 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1292مهلا اکبری5,00002:33 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
12932,00002:01 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
12942,00001:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12952,00001:55 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1296حنانه قره داغی20,00001:26 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1297حنانه قره داغی20,00001:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12982,00001:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
12995,00001:11 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1300mhmotedayen محمد حسین1,00001:10 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
130150,00000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1302لیدا محمودیان10,00000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
130310,00000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13041,00000:37 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13055,00000:36 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13061,00000:36 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1307امیرمحمد محمدی2,00000:35 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1308محسن خدابخشی1,00000:35 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1309امیرمحمد محمدی2,00000:33 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1310پیمان پورامینی100,00000:30 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
131110,00000:27 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13122,00000:25 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
13135,00000:24 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
131420,00000:24 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13152,00000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1316محمد خزائی5,00000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13175,00000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
13185,00000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13195,00000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13201,00000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
132110,00000:20 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13225,00000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1323شاهپور آریا5,00000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1324محمد امین مالک اژدری5,00000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13255,00000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
132620,00000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
132720,00000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1328امید نوری2,00000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
13295,00000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1330کیوان مرادی1,00000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13311,00000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1332ناشناس5,00000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
133310,00000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13341,00000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1335کیوان مرادی1,00000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13361,00000:16 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1337زهرا برزگر2,00000:14 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1338alireza barzegar1,00000:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
133950,00000:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1340میثم احمدی5,00000:10 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
134120,00000:09 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1342alireza barzegar1,00000:07 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13435,00000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
134450,00000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1345narges ghamsari10,00000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
134610,00000:03 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
134720,00000:02 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1348علی رمضانی فرهاد25,00000:00 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1349علی رمضانی فرهاد25,00023:59 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
135010,00023:59 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1351علی رمضانی فرهاد25,00023:56 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
13522,00023:56 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13532,00023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1354محمد داسدار10,00023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1355امیرحسین رجبی5,00023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1356علی رمضانی فرهاد25,00023:52 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13575,00023:52 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1358گلنوش رضایی پژوهش5,00023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13595,00023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1360مهلا اکبری5,00023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1361گلنوش رضایی پژوهش5,00023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
136220,00023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
13635,00023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13642,00023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
136510,00023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1366somayeh niknia1,00023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1367محمد داسدار10,00023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
136810,00023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
136920,00023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
13701,00023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
137110,00023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
137220,00023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1373مائده ساعدی10,00023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13741,00023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
13755,00023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13762,000,00023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13775,00023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
137820,00023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
137910,00023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
138050,00023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13811,00023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1382گلنوش رضایی پژوهش5,00023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
138320,00023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1384فرزاد پاشائی10,00023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1385حامد10,00023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
138610,00023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13875,00023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
13885,00023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1389جواد حسن زاده10,00023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
139010,00023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
139110,00023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1392somayeh niknia5,00023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1393فرشید خرم فر100,00011:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
139420,00000:57 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
13951,000,00000:57 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
139650,00023:52 - 1397/12/26ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
13972,00023:05 - 1397/12/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1398ناشناس5,000,00020:44 - 1397/12/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان